Event Detail

စက္တင္ဘာ လ ၂၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔ မဂၤလာဗ်ဴဟာ ဗိမာန္ခန္းမ (ေနျပည္ေတာ္)

စက္တင္ဘာ လ ၂၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔ မဂၤလာဗ်ဴဟာ ဗိမာန္ခန္းမ (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ FDA အစားအေသာက္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆိုင္ရာပြဲတြင္ ဦးကာက ေဒၚစိန္ မွ ဆိုင္ခန္းဖြင့္လွစ္ပါ၀င္ပါသည္။

Date & Time
2018-07-10 19:20